Författarbyn Hjoggböle Utredningsarbetet i sammanfattning

Författarbyn Hjoggböle
Utredningsarbetet i sammanfattning

Bakgrund: Från Hjoggböle kommer fyra författare; P O Enqvist, Anita och Kurt Salomonsson samt Hjalmar Westerlund. Enqvists barndomshem, det s k Gröna Huset, finns kvar i privat ägo och har en del besökare. När frågan om eventuell försäljning av huset kom upp började en lokal intressegrupp fundera på om och hur man skulle kunna bevara och ta reda på detta såväl fysiska som immateriella kulturarv. Att utveckla en viss kulturell besöksverksamhet fanns med som en hypotes.

Uppdraget: På uppdrag av Tillväxtkontoret, Skellefteå Kommun, har Hugin & Munin Kulturinformation utrett detta och formulerat ett idékoncept med arbetsnamnet ”Författarbyn Hjoggböle”.

Utredningsarbetet: Hugin & Munin har arbetat i nära samverkan med den lokala arbetsgruppen. Huvudsakliga arbetsmoment har varit:

  • Arbetsmöten med arbetsgruppen. Avrapportering och kreativt resonerande kring alternativa lösningar. Totalt 5 möten.
  • Intervjuer med referenspersoner. Informella samtal med representanter för relevanta organisationer och myndigheter. Samtalen gav flera nya infallsvinklar och idéer, men framför allt ett tydligt stöd för att fortsätta att utveckla visionerna. Anita Salomonsson och Gunnel Gustafsson, en dotter till Hjalmar Westerlund och verksam bl a på Umeå Universitet, har också medverkat vid ett arbetsmöte. Arbetsgruppen har även haft kontakt med P O Enqvist.
  • Intern utvärdering (Hugin & Munin) och idéutveckling med utgångspunkt i ovanstående moment och de olika kostnadsberäkningar som arbetsgruppen låtit göra. Hugin & Munins erfarenhet från liknande projekt har givetvis integrerats i detta arbete.
  • Redovisning och formulering av idékoncept. Ovanstående arbete samlat i ett hållbart koncept för utveckling. I detta a har lagts fokus på att prioritera och att hitta en nivå som är realistisk med hänsyn tagit till de resurser som finns i Hjoggböle. Resultatet är en skriftlig rapport som fungerar som en manual för arbetsgruppens fortsatta arbete och som stöd vid kontakter med finansiärer, myndigheter, olika intressenter m fl

Resultat. Resultatet av Hugin & Munins och arbetsgruppens arbete redovisas i form av ett idékoncept – ”Författarbyn Hjoggböle”. Där formuleras hur man etappvis kan bedriva en ”utveckling med sunt förnuft”. Målet är att bygga upp en viss besöksverksamhet och vårda det lokala kulturarvet som de fyra författarnas verk utgör. För en närmare presentation av det projektet hänvisas till det idékonceptet. Det övergripande syftet är både kulturarvsvårdande och byautvecklande.

Handlingsplan/projekt. I idékonceptet finns en översiktlig handlingsplan för fortsatt projektarbete. Att lokalt förankra idén och söka finansiering gör genomförande står närmast på tur. Om detta lyckas följer sedan konsultarbete med research och synopsis för utställning/information i besöksverksamheten. Sedan kommer förhoppningsvis en genomförandefas med konkret uppbyggnad av ett minibesökcenter, utställning, guideverksamhet etc. Den sammanlagda projektkostnaden för ”Författarbyn Hjoggböle” har grovt kostnadsberäknats till 575 tkr + moms samt kostnad för projektanställning 200 tkr.

Slutkommentar: Vi på Hugin & Munin hoppas och tror att det finns goda förutsättningar att driva detta vidare i Hjoggböle. Det grundar vi på de slutsatser vi kommit fram till i utredningsarbetet, men också på de positiva intryck vi fått av den lokala arbetsgruppen. De har haft en öppen, klarsynt och kreativ inställning till arbetet vilket inte alltid är givet när lokalt engagemang och lokala visioner ska utvärderas. Kan de behålla denna inställning till projekt Författarbyn så är det en bra bit på vägen mot att kunna realisera visionerna.
Skellefteå 3.11.2005
Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close