Gröna huset

Förstudien kring Gröna Huset klar: “Författarbyn Hjoggböle” föreslås bli temat

Under året har en grupp Hjoggbölebor arbetat tillsammans med konsulterna Hugin & Munin kring vad som skulle kunna göras om och kring byns alla författare. Inledningsvis koncentrerades arbetet kring P O Enquists barndomshem Gröna Huset i Sjön, som är aktuellt för försäljning.
Under arbetets gång blev tre olika alternativ uppenbara. Köp av fastigheten, renovering och iståndsättning med utställning mm, ett bredare tema kring alla Hjoggböleförfattarna i någon befintlig lokal eller att inget göra- alltså lägga ner projektet.

Rätt snart insåg gruppen att åtagandet och kostnaderna för att förvärva rusta upp och driva verksamhet i huset skulle vara ett för stort åtagande. Enbart kostnader för renovering uppskattades till en halv miljon. Att inte göra något alls utan att ens försöka
göra något positivt för byn genom att tillvara ta och vårda ett stycke lokalhistoria kändes som slöseri.
Förstudiens rekommendation blir därför att försöka skapa ett minibesökscenter med utställning, information och upplevelser kring byns författare under temat FÖRFATTARBYN HJOGGBÖLE.

Centret föreslås att inrymmas i någon befintlig lokal i byn. Närmast till ligger bönhuset i Sjön med närhet till det gröna huset och i övrigt försett med lämpliga utrymmen, kök mm.

Syftet är i korthet att genom centret upprätthålla Hjoggböle som en levande by, markera byns plats på kartan, stärka den lokala identiteten och slå vakt om ett stycke lokal-och kulturhistoria.
Dessutom ge underlag för en viss intäktsmöjlighet för exempelvis
ideella föreningar.
Intresse finns redan idag kring t ex Gröna Huset som då och då besöks av litterärt intresserade grupper. Om centret blir verklighet av är avsikten att det skall ingå i den kommunala och regionala turism-och besöksverksamheten inom t ex Guldrikets
ram.

Organisatoriskt är tanken att den nuvarande
arbetsgruppen jobbar vidare med konceptet med att i första hand
söka medel till idéarbetet kring utställningen.
Även på sikt måste en lokal förening stå för det praktiska
och ekonomiska ansvaret kring besöksverksamheten,
guidning, servering mm.
En idé är att arbetet med Författarbyn och utställningen drivs genom Byaföreningen med den arbetsgrupp som hitintills jobbat med frågan som ett särskilt arbetsutskott.
Avsikten är också att skapa en referensgrupp med personer som har kunskap och förankring i litterära kretsar och som med sitt namn kan ge stöttning och underlätta bl a insamlingen av medel till projektet.
Under en intensiv fas av arbetet har även en projektanställning för planering, insamlingsarbete och marknadsföring diskuterats.
Arbetsgruppen kring författarbyn består av P O Stenmark, Margaretha Holmlund, Gunnar Hedman och Åke Stenlund.

OBS!! Här kan du läsa hela rapporten från konsultföretaget Hugin & Munin.

På bilden delar av gruppen
med konsulterna Jonas Lundqvist
och Inge Lundström.

Hjoggböleförfattarna:
P O Enquist, Internationellt känd och mångsidig prosaförfattare om tro och samhälle.
Kurt Salomonsson, inriktad på svenskt arbetsliv vid tiden för folkhemmets tillblivelse.
Anita Salomonsson, skildrar lyhört och detaljrikt kvinnolivet i byn.
Hjalmar Westerlund, skrev om hård tillvaro och orättvisa villkor för nybyggare och bönder.

Skrivet 2005 om Gröna huset

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close